Skip to content

Vodič kroz digitalnu transformaciju – temelj za strateški rast i razvoj poslovanja 

Digitalna transformacija prati i omogućava razvoj modernih društava, a njezina se važnost u lokalnom kontekstu posebno isprofilirala ulaskom Hrvatske u strukture Europske unije.

Povećanje dostupnih izvora financiranja projekata koji naglasak stavljaju na zeleno i digitalno poslužilo je kao katalizator sveobuhvatnih promjena i zainteresiranim poduzećima omogućilo nikad lakši pristup tehnološkim dostignućima.

Iako generalni narativ veći naglasak stavlja na riječ digitalno, ne smije se izostaviti još važniji transformacijski učinak koji projekti digitalne transformacije osiguravaju poduzetnicima nakon što se odluče uhvatiti u koštac s tehnološkim novitetima.

 

Stalne promjene i ostvarenje ciljeva

Budući da se tehnološki trendovi strelovito izmjenjuju, a dojučerašnje tehnološke paradigme zamjenjuju nove, standardizirani pristupi rješavanju problema digitalizacije često ne donose kvalitetne i primjenjive rezultate. Stoga se sve više pribjegava agilnom upravljanju digitalnom transformacijom i angažiranju tehnoloških stručnjaka za njezinu provedbu.

Kako bismo potencijalnim korisnicima pomogli ostvariti strateške ciljeve vezane za digitalnu transformaciju, u svome radu primjenjujemo bogato iskustvo stečeno kroz mnogobrojna  poslovna i tehnološka savjetovanja.

Iako svaki projekt digitalne transformacije koji provodimo zahtijeva individualan pristup, u praksi ga provodimo kroz tri faze:

 

Projekt započinjemo pripremom i planiranjem, tijekom kojih nastojimo shvati temeljne organizacijske probleme kako iz top-down, tako i iz bottom-up perspektive. Na taj način pravovremeno osiguravamo dubinsko razumijevanje poslovanja korisnika te identificiramo „uska grla“ svakodnevnih poslovnih procesa.

Temeljem inicijalnih razgovora definiramo opseg projekta kao i detaljan projektni plan. Opsegom projekta, potom, jasno definiramo ciljeve iz perspektive tehnološkog savjetovanja, ali i ciljeve koje je potrebno ostvariti kroz aktivnosti poslovnog savjetovanja.

Našim uslugama procjene i analize trenutnog stanja implementacije digitalnih alata detaljno analiziramo stanje digitalnih sustava, prepoznajemo i ukazujemo na tehnološke rizike te predlažemo konkretan plan poboljšanja.

Aktivnosti u okviru poslovnog savjetovanja, s druge strane, proizlaze iz rezultata analize trenutnog stanja, a uključuju izradu sveobuhvatne strategije digitalne transformacije.

Njome se, osim preporuka za tehnološku optimizaciju okruženja korisnika daju preporuke, mjere i aktivnosti putem kojih će organizacija ostvariti svoje ključne strateške ciljeve, kako po pitanju tehnologije, tako i u optimizaciji poslovnih procesa, ali i u poboljšanom upravljanju ljudskim potencijalima.

 

Analiza trenutnog stanja poslovanja

Druga je faza projekta digitalne transformacije, a njezin cilj je identificiranje glavnih rizika koji korisnika sputavaju u obavljanju svakodnevnih poslova. Definirane rizike sagledavamo iz triju perspektiva: procesne, ljudske i tehnološke.

Procesnom se perspektivom fokusiramo na optimizaciju ključnih poslovnih procesa kao temelja za transformaciju i digitalizaciju cjelokupnog poslovanja. Analizom obuhvaćamo potprocese koji čine osnovu za shvaćanje glavnog poslovnog procesa korisnika.

Važno je napomenuti da je definiranje glavnog procesa na visokoj razini u ranim fazama projekta nužno za stvaranje kvalitetne podloge za daljnju procesnu optimizaciju, te postizanje maksimalnog učinka implementiranih digitalnih rješenja.

U drugom koraku analize stanja stavljamo naglasak na važnost interne komunikacije te predlažemo strategiju njezinog poboljšanja uz korištenje digitalnih alata za kolaboraciju i povećanje ukupne produktivnosti. Osim toga, razrađujemo pitanje uloga i zaduženja zaposlenika unutar organizacijske strukture, ali i sustava nagrađivanja koji je primjenjiv neovisno o organizacijskim promjenama.

Često se tek u posljednjem dijelu ove faze projekta prvi put dotičemo tehnologije i to na način da kreiramo pregled tehnološkog okruženja koji će poslužiti kao temelj za treću projektnu fazu.

Zadnji korak u procjeni trenutnoga stanja rezultira prikazom ključnih nalaza analize u vidu najvećih poslovno-tehnoloških rizika. Identificirani rizici sumiraju se u dokumentu koji služi kao temelj za odabir ključnih područja za rješavanje i obradu u trećoj fazi projekta digitalne transformacije.

Uz nalaze analize, predlažu se aktivnosti potrebne za ostvarenje zacrtanih projektnih ciljeva i izradu kvalitetne, sveobuhvatne i primjenjive strategije digitalne transformacije.

 

 

Treća faza projekta uključuje izradu dugoročne strategije digitalne transformacije. Ona je zamišljena kao temeljni vodič za unaprjeđenje digitalnih vještina i kapaciteta korisnika, kao i kapaciteta njegovih ključnih dionika.

Osim toga, njome se sustavno procjenjuje vanjsko (koje uključuje društveno-gospodarske i geopolitičke čimbenike), ali i unutarnje organizacijsko okruženje (koje karakteriziraju interni čimbenici) s ciljem pravovremene identifikacije prilika i prijetnji koje mogu utjecati na opstanak poduzeća.

 

Važnost digitalne tansformacije

Svrha svake strategije digitalne transformacije koju kreiramo jest usklađivanje ciljeva digitalizacije s poslovnim ciljevima organizacije unutar koje se transformacija događa. Ona identificira ključna područja za unaprjeđenje u obliku definiranih ciljeva te načelnih mjera i aktivnosti za njihovo ostvarenje, a zahtjeva individualan pristup i dubinsku analizu potreba korisnika.

Kako bi se osigurala relevantnost, dugoročnost i iskoristivost digitalne strategije, potrebno ju je promatrati kao živi dokument i periodično ga usklađivati s eventualnim izmjenama poslovnih ciljeva i novim očekivanjima ključnih dionika kao što su zaposlenici, kupci, partneri ili pak državne institucije.

U definiranju najboljeg pristupa razvoju digitalne transformacije jednaku važnost treba dati tehnološkim, ljudskim te procesnim aspektima. U ovom kontekstu digitalna transformacija obuhvaća preispitivanje postupaka i procesa, njihovu optimizaciju i povezivanje, a tek onda digitalizaciju na način da postupci i procesi budu povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe ključnih dionika.

Primjena takvog pristupa, kroz pravilno osmišljena digitalna rješenja, u konačnici ima za svrhu doprinijeti jednostavnijim upravljanjem procesima, kvalitetnijim odnosima s ljudima, ali i učinkovitijem korištenju najnovijih tehnologija.

Uz navedeno, svrha svake strategije digitalne transformacije jest postaviti i osigurati stvaranje dugoročnih ciljeva poduzeća te metodologiju njihove provedbe i praćenja. Osim definiranih ciljeva, mjera i preporuka za realiziranje istih, korisniku se isporučuju predlošci operativnih planova te okvirni vremenski plan kako bi strateški pratio poduzete aktivnosti i osigurao njihovu kvalitetniju provedbu.

Kao i u analizi stanja, potrebno je fokusirati se i na procesne, i na ljudske te, u konačnici, i na tehnološke aspekte razvoja; budući da su sva tri područja djelovanja neraskidivo povezana, zanemarivanje jednoga od njih teško će osigurati korisniku željenu razinu digitalizacije i posljedične transformacije poslovanja.

 

Završno

Pri izradi strateških dokumenata za digitalnu transformaciju, važno je imati jasno definiran krajnji cilj, ali isto tako ključno je razumjeti trenutno stanje organizacije. Samo na taj način mogu se identificirati sve sastavnice poslovnog okruženja i pravilno upravljati poslovnim rizicima koji su neizbježni u procesu transformacije.

Projekti digitalne transformacije moderna su osnova za strateški razvoj i pozitivno tržišno pozicioniranje svakog malog poduzetnika koji se odvaži na hvatanje koraka s najnovijim poslovno-tehnološkim trendovima. Uz stručno vodstvo i kvalitetnu implementaciju ovakvi projekti pružaju čvrste temelje za strukturiran rast i razvoj poslovanja neke organizacije.

Josipa Puljić

Josipa Puljić

As a Junior Business Consultant, Josipa brings to Nephos a diverse skill set acquired through 2 years of experience in finance and administration and an additional year of experience in business consulting (primarily in the IT sector). With a Master's degree in Political Science and a specialist's degree in Public Relations, she is well-equipped to tackle the complexities of everyday business challenges. She is particularly passionate about strategic planning, operations, and communication, and has a strong interest in project management, as evidenced by her IPMA-D certification.
June 20, 2023